logo

INTEGRITETSPOLICY

Version 1.0, 2023-02-16 


1. Definitioner

Termer som används i denna Integritetspolicy men som inte definieras här ska ha samma innebörd som tillskrivs dem i de allmänna villkoren (”Villkor”).

”Konto” avser det konto som skapas för att ge tillgång till Tjänsten.

”Administrator” avser den fysiska personen som är ansvarig för en Organisations Team med alla dess tillhörande individuella Konton.

“CIBoost Koncernbolag” avser alla bolag i koncernen Newground Alliance AB.

“CIBoost Koncernbolag” avser alla bolag i koncernen Newground Alliance AB. ”Organisation” avser organisationen, vanligtvis en legal person, t.ex. ett bolag, som köper in Tjänsten till dess anställda.

”Team” avser gruppen som automatiskt skapas av CIBoost när en Organisation köper in flera Konton.

”Kontaktperson” avser den person på Organisationen som CIBoost kan kommunicera via. ”Team-medlem” avser den fysiska person som har ett CIBoost Konto.

”Användare” avser den fysiska personen som har ett CIBoost-Konto.

”Du/Din” avser den person vars personliga data CIBoost samlar in eller på annat sätt behandlar.


2. Databehandling på CIBoost

För att CIBoost ska kunna leverera Dig Tjänsten och bästa möjliga upplevelse behöver vi Dina personuppgifter. Vi på CIBoost värderar Din integritet högt och vill att Du ska känna dig trygg och bekväm med vår behandling av Dina personuppgifter. I denna Integritetspolicy vill vi informera våra Användare och andra som interagerar med CIBoost om hur och varför vi samlar in och behandlar Dina uppgifter. Vi informerar Dig också om Dina rättigheter samt hur Du utövar dem, den rättsliga grunden för vår databehandling och under hur lång tid Dina uppgifter lagras.


3. Vilken data samlas in av CIBoost?

(a) Kontaktinformation: till exempel namn, e-postadress, Organisation och Teamet Du arbetar för samt faktureringsadress.

(b) Enhetsinformation: såsom IP-adress, webbläsarinställningar, mjukvarusystem etc. CIBoost kan till exempel använda denna information för att se antal interaktioner i systemet och tidpunkten för dessa, antal inloggningar per månad, antal sessioner per Team och totalt spenderad tid i systemet.

(c) Övrig Information: information som Du frivilligt skickar till oss via vår webbplats eller i systemet, såsom profilbild, telefonnummer, jobbtitel, recensioner etc. CIBoost kan använda denna information för att leverera bättre anpassad service och support.


4. Vilken data behandlas av CIBoost?

ANVÄNDARE

Uppgifter som kan komma att behandlas:

Med syftet att:

På den rättsliga grunden:

Kontaktinformation

Upprätta Konton i korrekt Team och se till att endast rätt användare kan komma åt Tjänsten

avtalsenliga förpliktelser

Kontaktinformation, Övrig Information

Kommunicera med dig och tillhandahålla support

avtalsenliga förpliktelser


Kontaktinformation, Övrig Information

göra det möjligt för Dig att interagera med andra Team-medlemmar 

avtalsenliga förpliktelser

Enhetsinformation

säkerställa auktorisering och minimera säkerhetsrisker genom att blockera IP-adresser som är vanligt förekommande vid cyberattacker

avtalsenliga förpliktelser

Enhetsinformation

göra det möjligt för Dig att sömlöst deltaga i utbildnings- moduler, till exempel genom att säkerställa att lämplig webbläsare används

avtalsenliga förpliktelser

Enhetsinformation

analysera Tjänsten och utföra forskning för att förbättra Tjänsten genom, till exempel, beteendespårning enligt beskrivningen i avsnitt 3(b)

berättigat intresse

Enhetsinformation

utföra övervakning och incident- eller problemsökningar, till exempel i syfte att upptäcka fel eller andra problem

berättigat intresse

Kontaktinformation, Övrig Information

utföra marknadsföring

berättigat intresse

Kontaktinformation

utföra direkt marknadsföring genom epost (valfritt)

Ditt samtycke

ADMINISTRATÖRER

Uppgifter som kan komma att behandlas:

Med syftet att:

På den rättsliga grunden:

Kontaktinformation, Övrig Information

upprätta ett Team


Davtalsenliga förpliktelser

Kontaktinformation, Övrig Information

utföra marknadsföring

berättigat intresse

Enhetsinformation

analysera Tjänsten och utföra forskning för att förbättra Tjänsten genom, till exempel, beteendespårning enligt beskrivningen i avsnitt 3(b)

berättigat intresse

Enhetsinformation

utföra övervakning och incident- eller problemsökningar, till exempel i syfte att upptäcka fel eller andra problem

berättigat intresse

Kontaktinformation

utföra direkt marknadsföring genom epost (valfritt)

Ditt samtycke


TEAMETS KONTAKTPERSON

Uppgifter som kan komma att behandlas:

Med syftet att:

På den rättsliga grunden:

Kontaktinformation, Övrig Information

kommunicera och tillhandahålla support

avtalsenliga förpliktelser

Kontaktinformation

skicka fakturor

berättigat intresse

Kontaktinformation, Övrig Information

utföra marknadsföring

berättigat intresse

Kontaktinformation

utföra direkt marknadsföring genom epost (valfritt)

Ditt samtycke


DELTAGARE I WEBBINARIUM, UNDERSÖKNINGAR OCH LIKNANDE

Uppgifter som kan komma att behandlas:

Med syftet att:

På den rättsliga grunden:

Kontaktinformation, Övrig Information

hålla webbinarium, undersökningar och liknande

Ditt samtycke

5. Datalagring på CIBoost

(a) CIBoost strävar efter att göra det enkelt för Dig att hålla Dina personuppgifter uppdaterade, fullständiga och korrekta.

(b) Personuppgifter i CIBoost lagras på AWS-servrar i Stockholm, Sverige. Användares personuppgifter kan nås under "min profil" i systemet och där kan Användaren när som helst göra ändringar i vissa personuppgifter, såsom namn, lösenord och profilbild. För ändringar av andra personuppgifter, vänligen kontakta Din Organisations Administratör för hjälp. En Organisations Administratör kan ta bort och lägga till Användare, ta bort och lägga till Teams och se en övergripande kontrollpanel över Teamets aktivitet. Användarnas personuppgifter lagras tills Användaren eller den Organisation som Användaren är kopplad till begär radering. Administratören ansvarar för att radera Användare som inte längre används eller begära sådan radering av CIBoost. Hur länge Dina personuppgifter kommer att lagras beror på vilken typ av data det rör samt syftet med lagringen, dock inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet eller för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Dina personuppgifter förblir lagrade tills radering av uppgifterna begärs av Organisationen eller tills Organisationen begär radering av uppgifterna i enlighet med Organisationens interna lagringspolicy. 

(c) Alla personuppgifter, inklusive resultat och svar inom Tjänsten, sparas i en pseudonymiserad form, vilket innebär att varken Dina Team-medlemmar, Din Organisationen eller vi på CIBoost kommer att kunna veta vilken Användare som laddat upp vilket resultat. Du kan läsa mer om säkerhetsåtgärder vidtagna av CIBoost i avsnitt 7 (Hur skyddas din data av CIBoost).

(d) CIBoost har aldrig och kommer aldrig sälja några personuppgifter till ett Underbiträde eller någon annan tredje part.


6. Vilka som har tillgång till Dina personuppgifter

För att kunna leverera bästa möjliga Tjänst och kundupplevelse kan vi komma att dela Dina personuppgifter med CIBoosts Koncernbolag och tjänsteleverantörer. En lista över våra nuvarande Underbiträden finns på www.ciboost.se/subprocessors. Denna lista kan ändras från tid till annan eftersom vi kan anlita nya Underbiträden eller ta bort gamla Underbiträden. Du kan prenumerera på sådana ändringar genom att registrera dig för aviseringar på webbplatsen. Dataöverföringar kan komma att ske inom EU/EES, till ett land som Europeiska kommissionen anser erbjuder en adekvat nivå av dataskydd, eller enligt bestämmelserna i standardavtalsklausulerna som antagits av Europeiska kommissionen eller någon annan lämplig skyddsåtgärd. CIBoost säkerställer att alla Underbiträden är bundna av skriftliga avtal som kräver att de tillhandahåller åtminstone likvärdig nivå av dataskydd som CIBoost.


7. Hur skyddas dina data av CIBoost?

För att skydda dina personuppgifter har CIBoost en mängd olika säkerhetsåtgärder på plats – administrativa, tekniska och fysiska. Följande säkerhetsåtgärder tillämpas på dina uppgifter:

(a) kryptering med Secure Socket Layer (SLL) på alla webbsidor där personuppgifter samlas in;

(b) ett flertal autentiseringsvakter för att säkerställa att ingen obehörig part kan komma åt kundsidan av Tjänsten eller någon personlig information;

(c) API-tillgänglighet, innebärande att backend-API, det enda sättet att komma åt. CIBoosts databas, endast är öppen för registrerade domäner;

(d) kryptering med MD5-hash-mekanism av alla personuppgifter i rörelse såväl somi vila; och

(e) pseudonymisering, innebärande att svaren i Tjänsten inte kan kopplas till en användare.


8. Dina rättigheter och hur du utövar dessa

(a) Rätt att återkalla samtycke eller invända mot behandlingen: Du har rätt att återkalla Ditt samtycke, delvis eller i sin helhet. Du har även rätt att invända mot vår behandling av Dina personuppgifter. Sådana önskemål kan göras genom att kontakta oss på info@ciboost.se

(b) Rätt till information: Du har rätt att bli informerad om hur och varför vi behandlar Dina personuppgifter. Sådan information ges genom den här Integritetspolicyn samt genom att vi besvarar frågor skickade till info@ciboost.se.

(c) Rätt till tillgång: Du har rätt att begära en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om Dig och i sådant fall en kopia på sådana personuppgifter. Begäran om tillgång till personuppgifter kan göras genom att kontakta oss på info@ciboost.se

(d) Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om Dig rättade. Beroende på vilken personuppgift det gäller kan detta göras under ”min profil” i Tjänsten eller genom att kontakta oss på info@ciboost.se

(e) Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) och begränsning av behandlingen: Du har rätt kräva radering, helt eller delvis, av Dina personuppgifter som vi behandlar. Detta kan till exempel göras då behandlingen inte längre är nödvändig för de syften de insamlades för. Du har även rätt att, under vissa omständigheter, kräva att behandlingen av Dina personuppgifter begränsas, till exempel då behandlingen saknar laglig grund. Sådana begäranden görs genom Ditt Teams Kontaktperson eller genom att kontakta oss på info@ciboost.se

(f) Rätt att göra en invändning eller lämna klagomål: Du har rätten att göra en invändning eller lämna ett klagomål till Din nationella tillsynsmyndighet eller svenska Integritetskyddsmyndigheten, vilket kan göras på https://www.imy.se/


9. Ändringar

CI Boost kan komma att göra ändringar i denna Integritetspolicy, som inte utgör en integrerad del av Villkoren, när som helst för att återspegla ändringar i tillämplig lag eller uppdateringar av Tjänsten. Den senaste versionen av Integritetspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på www.ciboost.se/privacy och Kunder uppmanas att läsa denna Integritetspolicy för att hålla sig informerade. Du kan prenumerera på meddelanden om ändringar i denna Integritetspolicy genom att registrera dig för sådana meddelanden på webbplatsen. Ändringar i Integritetspolicyn träder i kraft vid publicering på webbplatsen.


10. Kontakt

(a) I det fall Du har några frågor eller funderingar kring CIBoosts Integritetspolicy eller databehandling, kontakta oss gärna på info@ciboost.se

En vetenskapsbaserad digital applikation för förbättrat samarbete

Ställ en fråga

Kontakt