logo

STANDARDVILLKOR

Version 1.0, 2023-02-16


Dessa standardvillkor (“Villkoren”) reglerar Kundens användning av Tjänsten. Genom att använda Tjänsten samtycker Kunden till dessa Villkor.

1. Definitioner

De termer i detta dokument som är definierade har första bokstaven i ordet markerade med versal. Varje term som definieras i singular kommer att ha motsvarande definition i plural (och vice versa).

”Användare” avser den fysiska personen som har ett CIBoost-Konto.

“Avtal” avser varje Inköpsorder gemensamt utfärdad av parterna tillsammans med alla bilagor så som framgår av Inköpsordern.

“Avgift“ avser de avgifter CIBoost tar för de rättigheter Kunden erhåller av CIBoost för användning av Tjänsten.

“CI“ avser Kollektiv Intelligens (eng. Collective Intelligens), vilket är delad- eller gruppintelligens som framhävs av samarbete, kollektiva insatser och konkurrens bland flera individer och som framträder i konsensusbeslut.

“CIBoost Koncernbolag“ avser alla bolag i koncernen Newground Alliance AB.

“Dokumentation“ avser det vid tiden aktuella skriftliga och inspelade material som tillhandahålls via inloggning på Kundens Konto eller annan tjänst från CIBoost och som relaterar till verktygen, funktionerna och användningen av Tjänsten.

“Immateriella Rättigheter“ avser alla uppfinningar, patent, upphovsrätter, affärshemligheter, handelsnamn, know-how, immateriella rättigheter, mjukvara, handelsrättigheter, moraliska rättigheter, licenser, utvecklingar, forskningsdata, design, processer, formler och annat immateriellt material eller äganderätt, oavsett om det är patenterbart (eller på annat sätt är föremål för juridisk verkställbara begränsningar eller skydd mot obehörig användning av tredje part) och alla ansökningar om, tillägg till, uppdelningar och återutgivningar av något av det föregående och dess inneboende rättigheter. 

“Inköpsorder“ avser alla inköpsordrar utfärdade av CIBoost och Kunden, vilken bland annat specificerar omfattningen av den tillhandahållna Tjänsten, Prenumerationsperioden och Avgiften.

“Konfidentiell information“ avser all icke-offentlig information som identifieras som eller rimligen skulle kunna identifieras som konfidentiell och/eller företagsform till en part. Konfidentiell information från CIBoost inkluderar bland annat Tjänsten, inklusive all källkod och objektkod relaterad till Tjänsten, samt Dokumentation. Konfidentiell information inkluderar inte information som (a) är allmänt känd eller tillgänglig för allmänheten antingen nu eller hädanefter blir, dock ej om tillgängliggörandet sker genom handlande eller underlåtenhet att handla av någon av parterna, (b) rättmätigt var i mottagarens besittning före upplysningen, eller (c) utvecklats oberoende av mottagaren utan obehörig användning av eller hänvisning till någon av avslöjarens konfidentiella information.

“Konto“ avser det konto som skapas för att ge tillgång till Tjänsten.

“Kunddata“avser all information som Kunden eller auktoriserade Användare av Kunden tillhandahåller, matar in eller laddar upp för användning av eller med Tjänsten.

“Licens“ avser rätten att använda Tjänsten i överensstämmelse med dessa Villkor och Avtalet.

“Prenumerationsperiod“ avser den tidsperiod som Avtalet är gällande och därmed den tidsperiod CIBoost kommer att tillgängliggöra Tjänsten till Kunden, så som angivet i Inköpsordern.

“Tjänsten“ avser omfattningen av tjänster som tillhandahålls av CIBoost till Kunden enligt beskrivningen i avsnitt 2 av dessa Villkor.    

         

2. Tjänsten

CIBoost erbjuder en uppsättning utbildningsmoduler där Användare kontinuerligt arbetar med sin samarbetsförmåga. Tjänsten består av förberedande uppgifter, som utförs av teammedlemmar på uppdrag av en ledare, och som senare används för att göra strukturerade reflektioner för att öka teamets effektivitet. 


3. CIBoosts åtaganden

(a) Efter erlagd betalning av Avgiften upplåter CIBoost Kunden en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-tilldelbar, icke underlicenserbar tidsbegränsad rätt till att använda Tjänsten i enlighet med dessa Villkor och Avtalet.

(b) Tjänsten tillhandahålls av CIBoost och görs tillgänglig för kunden via individuella Användarkonton. CIBoost kommer under Prenumerationsperioden göra Tjänsten tillgänglig för Kunden i enlighet med dessa Villkor och Avtalet.

(c) CIBoost kommer att ge Kunden tillgång till CIBoosts standardsupport, vilken för närvarande består av CIBoosts e-postadress på info@ciboost.se. Denna e-postadress fungerar som Kundens enda kontaktkanal avseende Tjänstens tillgänglighet.


4. Kundens åtaganden

(a) Kunden säkerställer härmed att den har full rätt, makt och befogenhet att skapa ett Konto och/eller köpa CIBoost Licenser genom att ingå Avtalet med CIBoost och därmed ingå en juridisk giltig och bindande förpliktelse mellan båda parterna.

(b) Kunden samtycker till att inte göra Tjänsten tillgänglig för någon tredje part, med undantag för vad anges i dessa Villkor eller annars av CIBoost i skrift. Kunden ansvarar för att hålla och upprätthålla sin kontoinformation konfidentiell, inklusive lösenord. Kunden är vidare ansvarig för all användning av och aktiviteter som utgörs med Kundens Konto. Kunden åtar sig att omedelbart meddela CIBoost om all obehörig användning av Kundens Konto som denne får kännedom om.

(c) Kunden är medveten om att den är ansvarig för att förse CIBoost med all information som är nödvändig för att CIBoost ska kunna tillhandahålla Tjänsten.

(d) För korrekt anslutning till Tjänsten krävs en lämplig Internetanslutning. Kunden ansvarar för att införskaffa och underhålla nätverksanslutningarna som ansluter Kundens nätverk till Tjänsten, inkluderat men inte begränsat till webbläsarprogramvara som stödjer de protokoll som används av CIBoost. CIBoost ansvarar inte för att meddela Kunden om några uppgraderingar, korrigeringar eller förbättringar av sådan programvara från tredje part eller för någon kompromettering av data, inklusive Kunddata, som överförs över datornätverk eller telekommunikationsanläggningar (bland annat Internet) som inte ägs, drivs eller kontrolleras av CIBoost.

(e) Kunden ska säkerställa att all Kunddata och programvara:

(i) är fri från virus, trojaner eller andra skadliga programvarukoder;

(ii) är i ett lämpligt format för applikationen; och

(iii) inte på annat sätt kan skada eller negativt påverka Tjänsten och/eller CIBoosts system.

(f) Kunden är ansvarig för all Kunddata och samtycker till att följa alla tillämpliga lagar samt eventuella användarriktlinjer eller användningsbegränsningar som kan komma att tillhandahållas av CIBoost vid användning av Tjänsten.

(g) I det fall Kunden inte följer dessa Villkor förbehåller sig CIBoost rätten att säga upp Kundens prenumeration.


5. Kunddata  

(a) Kunden ska fortsatt inneha äganderätten till all Kunddata. Kunden är alltid ansvarig för att säkerställa att Kunddata förblir i överensstämmelse med tillämplig lag och ska se till så att cybersäkerhetsåtgärder i enlighet med industristandard finns på plats för att hålla Kunddata fri från skadlig kod i överrensstämmelse med avsnitt 4(e) av dessa Villkor.

(b) Kunden berättigar härmed CIBoost, dess Koncernbolag och dess underleverantörer tillgång till Kundens Konto samt att använda, modifiera, reproducera, distribuera, visa och röja Kunddata i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten samt uppfylla CIBoosts skyldigheter enligt dessa Villkor och Avtalet, inkluderat att kunna bistå Kundens supportförfrågningar.

(c) Kunden samtycker till att CIBoost kan använda Kunddata för att kommunicera med Användarna, till exempel genom att besvara kundsupportförfrågningar eller skicka ut marknadsföring. Sådan kommunikation kan bestå av nyhetsbrev, produktuppdateringar, notifieringar om planerade driftstopp och inbjudningar till webbinarier. CIBoost kan även kommunicera med Kunden för att samla in feedback om Tjänsten och ge förslag om förbättrad användning av Tjänsten. Användare har dock alltid möjligheten att avstå från marknadsföring.

(d) Kunden förstår och accepterar att CIBoost kan komma att använda Kunddata, inklusive feedback från eller kommunikation med Kunden, i aggregerad eller anonymt format för användning i statistik och för produktutvecklingsändamål, till exempel för att utveckla och förbättra Tjänsten.


    6. Immateriella Rättigheter

(a) CIBoost, eller då tillämpligt CIBoost Koncernbolag eller licensgivare, ska äga och behålla alla äganderättigheter, övriga rättigheter och intressen i och till:

(i) Tjänsten, inklusive alla riktlinjer eller know-how relaterat till Tjänsten, såväl som alla förbättringar, förtydliganden, eller modifieringar av den; och

(ii) alla Immateriella Rättigheter relaterade till något av det föregående.

(b) I händelse av att Tjänsten fastslås göra intrång i eller misstänks av någon av parterna göra intrång i tredje parts Immateriella Rättigheter, ska CIBoost ha möjlighet att, på CIBoosts bekostnad:

(i)  ersätta Tjänsten med en motsvarighet som inte gör intrång;

(ii)  modifiera Tjänsten så att den inte gör intrång; eller

(iii)  anskaffa en licens för Kunden att fortsätta använda Tjänsten.

(c) Med förbehåll för ansvarsbegränsningar i avsnitt 10 av dessa Villkor, ska CIBoost hålla Kunden skadelös för anspråk från tredje part baserade på Kundens användning av Tjänsten, eller någon tillhörande del av Tjänsten, som gör intrång i sådan tredje parts Immateriella Rättigheter. 

  

 7. Tillgänglighet, underhåll och driftstopp i Tjänsten

(a) Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgänglig” med alla fel och utan garanti. I händelse av något fel i Tjänsten ska CIBoost använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att reparera eller ersätta Tjänsten.  

(b) CIBoost strävar alltid efter att hålla Tjänsten tillgänglig i största möjliga utsträckning och begränsa underhåll samt driftstopp till tidsperioder med liten användning, så som nattetid och helger. CIBoost förbehåller sig dock rätten att koppla bort Tjänsten för underhåll, uppgradering och implementering av nya versioner samt funktioner av Tjänsten, utan föregående notifiering till Kunden. CIBoost kan inte hållas ansvarigt för sådana driftstopp eller andra tekniska komplikationer.


8. Prenumerationsavgifter och fakturering

(a) Kunden samtycker till att betala Avgiften i enlighet med specifikationen i Inköpsordern. Avgiften baseras på inköpta Tjänster och inte på faktisk användning av Tjänsten. I det fall Kunden inte använder en del av Tjänsten eller vill avsluta Tjänsten under den initiala Prenumerationsperioden har Kunden inte rätt till återbetalning eller kredit.  

(b) Avgiften ska betalas inom trettio (30) dagar efter mottagandet av fakturan. I det fall betalningen är försenad förbehåller sig CIBoost rätten att, efter notifiering till Kunden, stänga av och/eller avbryta Kundens åtkomst till Tjänsten.  

(c) Om inget annat anges i dessa Villkor eller Avtalet är betalda Avgifter inte återbetalningsbara och exklusive skatter, avgifter eller tullar. Kunden kan inte hålla CIBoost ansvarig för eventuell skatt som Kunden är juridiskt skyldig att betala. CIBoost har rätt att kräva Kunden på ersättning för sådana skatter.  

(d) Tjänsten erbjuds som:  

(i)  färdigförpackade serier till fast pris; och  

(ii)  prenumerationstjänst, där kunden har tillgång till alla serier såväl som fristående moduler.  


9. Prenumerationsperiod och uppsägning

(a) Dessa Villkor träder i kraft från och med datumet för Avtalets undertecknande och fortsätter att gälla under hela Prenumerationsperioden.  

(b) Tjänster köpta till ett fast pris, som en färdigförpackad serie, ger tillgång till serien under sex (6) månader, eller enligt Inköpsordern. Om Avtalet inte förlängs upphör Avtalet automatiskt att gälla vid Prenumerationsperiodens slut.  

(c) Prenumerationstjänsten betalas tolv (12) månader i förväg och förnyas automatiskt med en Prenumerationsperiod om tolv (12) månader åt gången, såvida inte Avtalet sägs upp av någon part. Efter den initiala Prenumerationsperioden om tolv (12) månader har Kunden rätt att säga upp Avtalet oavsett anledning med en (1) månads varsel och rätt till förbetalada Avgifter för den outnyttjade del som återstår efter upphörandet.

(d) Båda parterna kan säga upp Avtalet med omedelbar verkan om;

(i) den andra parten har gjort sig skyldig till ett väsentligt brott mot Avtalet, vilket inte är åtgärdat inom trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande om sådant väsentligt brott; eller

(ii) den andra parten är föremål för en konkursansökan, träder i likvidation, återkallar sina betalningar eller på annat sätt rimligen kan antas ha blivit insolvent.

(e) CIBoost kan säga upp Avtalet i enlighet med vad som anges i dessa Villkor. I alla andra fall kan CIBoost säga upp prenumerationen med en (1) månads uppsägningstid. CIBoost förbehåller sig rätten att avbryta en Användares rätt att få tillgång till Tjänsten om användningen skulle kunna utsätta CIBoost för sanktioner eller liknande handelsrestriktioner som införts av EU, USA eller annan behörig myndighet.  

(f) Alla rättigheter som beviljats Kunden att få tillgång till och nyttja Tjänsten kommer att upphöra då Avtalet löper ut eller sägs upp.  

(g) CIBoost ska efter Avtalets uppsägning returnera eller radera Kunddata på skriftlig begäran av Kunden. 

    

10. Ansvarsbegränsningar

(a) Båda parternas totala ansvar för alla skador, förluster och orsaker till åtgärder som uppstår ur eller relaterade till Tjänsten och dessa Villkor, ska inte överstiga det belopp som Kunden betalt för Tjänsten i enlighet med Avtalet under tolv (12) månader före tidpunkten för händelsen.  

(b) Eventuella skadeståndsanspråk från Kunden måste lämnas till CIBoost inom två (2) månader från datumet för den incident som gav upphov till kravet.  

(c) CIBoost ska inte hållas ansvarigt för några indirekta, oförutsedda eller efterföljande skador som uppstår ur eller i samband med dessa Villkor eller Kundens användning av Tjänsten. Allt ansvar enligt dessa Villkor eller Avtalet ska begränsas till direkta skador.  

(d) CIBoost ansvarar inte för några förluster, skador eller kostnader som orsakas av:  

(i) Kunddata, annat innehåll och/eller information som lämnats av Kunden vid användning av Tjänsten;  

(ii) fel, avvikelser eller bristande prestanda hos Kundens programvara, hårdvara eller Internetanslutning;  

(iii) fel till följd av driftstopp eller annan teknisk komplikation enligt avsnitt 7 (Tillgänglighet, underhåll och driftsstopp i Tjänsten) eller i en situation av force majeure enligt avsnitt 11; eller  

(iv) alla andra fel utanför CIBoosts kontroll, såsom andra fel orsakade av Kunden eller någon tredje part.  

(e) Ansvarsbegränsningar enligt detta avsnitt ska inte begränsa något ansvar som uppstår till följd av brott mot sekretessförbindelser enligt avsnitt 12 (Sekretess).  


11. Force majeure

Ingen av parterna kan hållas ansvarig för förseningar eller brister i prestation till följd av civila eller militära myndigheters handlingar, brand, översvämning, strejker, krig, epidemier, pandemier, strömbrist, avbrott i telekommunikationer eller Internettjänster eller andra handlingar eller orsaker som rimligen ligger utanför partens kontroll, förutsatt att den part som drabbas av force majeure-händelsen ger den andra parten omedelbart varsel efter att en sådan händelse inträffat samt gör noggranna ansträngningar för att återuppta prestationerna så snabbt som kommersiellt möjligt.  


12. Sekretess

(a) Båda parter åtar sig att inte publicera eller på annat sätt tillgängliggöra eller röja någon av den andra partens Konfidentiella Information till någon tredje part. Varje part kommer att hålla den andra partens Konfidentiella Information konfidentiell och ska säkerställa att den har interna rutiner för att garantera att all Konfidentiell Information hålls konfidentiell.  

(b) Parterna får endast använda den Konfidentiella Informationen i syfte att uppfylla dessa Villkor och Avtalet. Sådan information får röjas:  

(i) till partens anställda och professionella rådgivare vid behov, förutsatt att den anställde eller rådgivaren är bunden av sekretessåtaganden som är minst lika restriktiva som dessa Villkor; eller 

(ii) som krävs enligt domstolsbeslut eller på annat sätt krävs enligt lag. 

(c) Varje parts skyldigheter enligt detta avsnitt kommer efter uppsägning av Avtalet fortsätta att gälla med full kraft och verkan avseende den andra partens Konfidentiella Information i tre (3) år från Avtalets uppsägning. 


13. Företrädesordning

I händelse av konflikt eller oklarhet mellan något villkor i dessa Villkor och Inköpsorder, ska villkoren i Inköpsordern ha företräde. 


14. Ändringar i dessa Villkor

CIBoost kan komma att ändra dessa Villkor när som helst för att återspegla ändringar i tillämplig lag eller uppdateringar av Tjänsten, samt för att ta hänsyn till nya Tjänster eller funktioner av liknande skäl. Sådana ändringar ska inte ha någon väsentlig negativ inverkan på Kundernas rättigheter enligt dessa Villkor eller användningen av Tjänsten. Den senaste versionen av Villkoren kommer alltid att finnas tillgänglig på www.ciboost.se/terms. Kunden förbinder sig härmed att kontrollera de Villkor som gäller vid tidpunkten för användning av Tjänsten. Väsentliga ändringar kommer att meddelas till Kunden via e-post, förutsatt att Kunden har valt att prenumerera på utskick av ändringar. Ändringar i dessa Villkor träder i kraft vid tillgängliggörande på webbplatsen.   


15. Övrigt

(a) Kunden får inte överlåta Avtalet eller någon av Kundens rättigheter eller förpliktelser enligt dessa Villkor eller Avtalet. Båda parterna kan dock överföra Avtalet till en efterträdare (med anledning av fusion, försäljning av alla eller betydande del av Kundens tillgångar, försäljning av kontrollerande andel av aktiekapitalet eller liknande) om efterträdaren skriftligen samtycker till att överta partens skyldigheter enligt dessa Villkor och Avtalet. CIBoost kan, utan Kundens samtycke, överlåta rätten att erhålla betalning i enlighet med dessa Villkor och Avtalet.  

(b) I det fall en bestämmelse i dessa Villkor anses ogiltig eller på annat sätt omöjlig att verkställa ska denna bestämmelse tolkas för att uppfylla sitt avsedda syfte i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. Alla återstående bestämmelser i dessa Villkor kommer att fortsätta gälla med full kraft och verkan. 

 

16 Valfritt AI-funktioner

(a) Tjänsterna innehåller valfria AI-drivna funktioner ("AI-verktyg") och vi använder teknik tillhandahållen av OpenAI Ireland Ltd ("OpenAI"). Om du vill använda AI-funktioner måste du först aktivera dem för ditt team. Om AI-funktioner redan är aktiverade för ditt team har de aktiverats av din organisation. Genom att aktivera och använda AI-funktioner erkänner och godkänner du att användardata kan skickas till OpenAI från CIBoost där du, din organisation eller dina teammedlemmar väljer att använda AI-funktioner och att vi använder OpenAI för att tillhandahålla dessa AI-funktioner. Vi tillåter inte och kommer inte att tillåta OpenAI eller någon tredje part att använda ditt innehåll eller användardata för att förbättra eller träna AI-modeller.

(b) AI-funktioner är som standard avstängda och ingen användardata kommer att delas med OpenAI om AI-funktioner inte är aktiverade. Du kan också stänga av det när som helst om du väljer att aktivera det. Du erkänner och godkänner att vi kan ändra eller avveckla AI-funktioner från tid till annan och att vi inte gör några påståenden, garantier eller representationer avseende kvaliteten eller noggrannheten hos AI-funktionerna.

(c) Du får inte använda AI-funktionerna på ett sätt som bryter mot någon OpenAI-policy, inklusive OpenAI Usage Policies. Dessutom är din användning av AI-funktioner föremål för avsnitt 4 i dessa villkor.

(d) CIBoost ansvarar inte för AI-funktionerna och du erkänner och godkänner härmed att AI-funktionerna och allt resultat tillhandahålls av CIBoost på "som det är" och "som tillgängligt" basis, och din åtkomst till och/eller användning av AI-funktionerna är på egen risk. Du förstår och godkänner att eventuellt resultat som erhålls genom användning av AI-funktionerna görs på egen risk.


17. Tillämplig lag och tvister

(a)  Dessa Villkor och Avtalet regleras av Sveriges lagar.  

(b)  I det fall Kunden har bekymmer eller problem med Tjänsten, vill CIBoost försöka tillmötesgå sådana problem utan ett formellt rättsärende. Kunden samtycker härmed till att, innan den riktar ett formellt krav, försöka lösa eventuella tvister informellt genom att kontakta info@ciboost.se. Om en sådan tvist inte kan lösas inom 14 dagar efter att kontakt ingåtts kan Kunden eller CIBoost väcka ett formellt förfarande.  

(c) Varje tvist, kontrovers eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dessa Villkor eller Avtalet, samt eventuella brott, uppsägningar eller ogiltigheter därav, ska slutgiltigt avgöras genom skiljedom i enlighet med Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Reglerna för förenklat skiljeförfarande ska gälla, såvida inte SCC efter eget omdöme bestämmer, med hänsyn till ärendets komplexitet, beloppet i tvisten och andra omständigheter, att skiljedomsreglerna ska tillämpas. I det senare fallet ska SCC även besluta om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Stockholm, Sverige. Det språk som ska användas i skiljeförfarandet ska vara engelska.

En vetenskapsbaserad digital applikation för förbättrat samarbete

Ställ en fråga

Kontakt